Home / Bible Teachings / Why Was The Bible Written